Previous Page  8 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 172 Next Page
Page Background

6

Podaniedaňovéhopriznaniakdani zmotorovýchvozidiela zaplateniedanevyplývajúce zdaňovéhopriznania za rok2017

Povinnosťpodaniadaňovéhopriznaniaa zaplateniadanedo jednéhomesiacaodposlednéhodňamesiaca,vktoromdošlokukončeniupodnikania

Povinnosť registráciekDPHpodľa§4,ods.1 zákonaoDPHdo20dní jepredaňovníkapodosiahnutíobratu49790EUR za12predchádzajúcichpo sebe idúcichkalendárnychmesiacov

Zaplateniemesačnýchpreddavkovnadaň zmotorovýchvozidielvovýške1/12predpokladanejdaneudaňovníka,ktoréhopredpokladanádaňu jedného správcudanepresiahne8300EUR

Zaplatenie štvrťročnýchpreddavkovnadaň zmotorovýchvozidielvovýške¼predpokladanejdaneudaňovníka,ktoréhopredpokladanádaňu jedného správcudanepresiahne700EURanepresiahne8300EUR

Daňzpridanejhodnoty:

PodaniedaňovéhopriznaniakDPHa zaplatenieDPH,kontrolnéhovýkazua súhrnnéhovýkazu zapredchádzajúcikalendárnymesiacpreplatiteľov

smesačnoudaňovoupovinnosťou

PodaniedaňovéhopriznaniakDPHa zaplatenieDPH,kontrolnéhovýkazua súhrnnéhovýkazu zapredchádzajúcikalendárny štvrťrokpreplatiteľov

soštvrťročnoudaňovoupovinnosťou

Daňzpríjmov:

Podaniedaňovéhopriznaniakdani zpríjmov fyzickejaprávnickejosobya zaplateniedanevyplývajúce zdaňovéhopriznania za rok2017

Oznámenieplatiteľa správcovidanedaňovníkov,ktorýmnebolana základedohodyodvedená zrážkovádaňpodľa§43ods.14

Odvedenie sumyna zabezpečeniedane zpríjmov fyzickýchaprávnickýchosôbplatiteľompríjmupodľa§44aoznámenie tejto skutočnosti správcovidane

Zaplateniemesačnýchpreddavkovnadaň zpríjmovvovýške1/12daneposlednej známejdaňovejpovinnostiu fyzickýchaprávnickýchosôb,ktorýchposledná známadaňovápovinnosťpresiahla16600EUR

Zaplatenie štvrťročnýchpreddavkovnadaň zpríjmovvovýške1/4dane zapredchádzajúce zdaňovacieobdobieu fyzickýchaprávnickýchosôb,ktorýchdaňvpredchádzajúcom zdaňovacomobdobípresiahla2500EURanepresiahla16600EUR

Odvedeniedane zpríjmov fyzickýchaprávnickýchosôbvyberanej zrážkoupodľa§43ods.11aoznámenie tejto skutočnosti správcovidane

Zaplatenie rozdieluvzniknutéhona zaplatenýchpreddavkochnadaň zpríjmovprávnickýchosôb (zaobdobie január–marec)–ak sú zaplatenépreddavkynižšieakovyplývajú zvýpočtupodľadaňovéhopriznania za rok2017

Daňzozávislejčinnosti:

Preddavkynadaň zpríjmov zo závislej činnosti zníženéoúhrndaňovéhobonusuodvedie zamestnávateľ,ktorý jeplatiteľomdanenajneskôrdo5dnípodnivýplaty,poukázaniaalebopripísania zdaniteľnejmzdy zamestnancovikdobru

Predloženiehláseniaovyúčtovanídaneaoúhrnepríjmov zo závislej činnosti zníženýcho sumypodľa§5ods.8,o zamestnaneckejprémiiaodaňovombonuseao zrazenýchpreddavkochnadaň za rok2017

Predloženieprehľaduopríjmoch zo závislej činnosti,o zrazenýchaodvedenýchpreddavkochnadaň z týchtopríjmov,o zamestnaneckejprémiiaodaňovombonuse zauplynulýkalendárnymesiac (§32a,§33,§35 zákona595/2003Z.z.)

Spotrebnédane:

Podaniedaňovéhopriznaniaa zaplatenie spotrebnejdane zelektriny, liehu,minerálnycholejov,piva, tabakovýchvýrobkov,uhlia,vínaa zemnéhoplynu

Poistenie:

ZamestnávateľaSZČO jepovinnýprihlásiť zamestnancaaSZČOpred začatímvýkonuprácaodhlásiť ichnajneskôrvdeňpo zánikupoisteniado sociálnejpoisťovneado8dnído zdravotnejpoisťovne

Odvodpoistnéhona zdravotnépoisteniea sociálnepoisteniea zaplateniepreddavku zaSZČOdo8.dňanasledujúcehokalendárnehomesiaca

Preddavoknapoistné zamestnancov je splatnývdeň,ktorý jeurčenýnavýplatumiezd,prípadnevposlednýdeňnasledujúcehomesiaca

Vkalendári súupozorneniana základnépovinnosti svykazovanímaplatenímdaníaodvodovnapríslušnéúrady.Podrobnejšie informáciena:

www.financnasprava.sk ,www.finance.gov.sk ,www.vszp.sk ,www.dovera.sk ,www.union.sk ,www.socpoist.sk

DAŇOVÝ KALENDÁR2018

Daňzmotorovýchvozidiel:

31.1.

25.1.

15.1.

2.1.

25.1.

15.1.

2.1.

31.1.

25.1.

8.1.

2.1.

31.1.

15.1.

2.1.

31.1.

2.1.

26.2.

15.2.

28.2.

26.2.

8.2.

28.2.

15.2.

28.2.

26.3.

15.3.

26.3.

8.3.

15.3.

25.4.

3.4.

16.4.

3.4.

25.4.

30.4.

3.4.

30.4.

25.4.

9.4.

3.4.

30.4.

16.4.

30.4.

3.4.

30.4.

3.4.

25.5.

15.5.

31.5.

25.5.

9.5.

31.5.

15.5.

31.5.

25.6.

15.6.

25.6.

8.6.

15.6.

25.7.

16.7.

2.7.

25.7.

2.7.

31.7.

25.7.

9.7.

2.7.

31.7.

16.7.

2.7.

31.7.

2.7.

27.8.

15.8.

31.8.

27.8.

8.8.

31.8.

15.8.

31.8.

25.9.

17.9.

25.9.

10.9.

17.9.

25.10.

15.10.

1.10.

25.10.

1.10.

31.10.

25.10.

8.10.

1.10.

31.10.

15.10.

1.10.

31.10.

1.10.

26.11.

15.11.

30.11.

26.11.

8.11.

30.11.

15.11.

30.11.

27.12.

17.12.

31.12.

31.12.

27.12.

10.12.

31.12.

17.12.

31.12.

31.12.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

VI.

VI.

VI.

VI.

VI.

VI.

VII.

VII.

VII.

VII.

VII.

VII.

VIII.

VIII.

VIII.

VIII.

VIII.

VIII.

IX.

IX.

IX.

IX.

IX.

IX.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

XI.

XI.

XI.

XI.

XI.

XI.

XII.

XII.

XII.

XII.

XII.

XII.

FOND PRACOVNÉHO čASU NA ROK 2018

Pracovných dní

1

2

3

4

5

6

7

8

9 x

Hodín

8,5

17

25,5

34

42,5

51

59,5

68

76,5

8

16

24

32

40

48

56

64

72

7,5

15

22,5

30

37,5

45

52,5

60

67,5

Rokmá 365 dní, z ktorých je 250 pracovných.

Rokmá 2000 pracovných hodín a 2088 platených hodín.

* platený sviatok ** fond pracovného času vrátane platených sviatkov

Plánovací kalendár platí pre 40-hodinový pracovný týždeň.

MESIAC

DNITÝŽDŇA

TÝŽDEŇ DEKÁDA

MESIAC

ŠTVRŤROK

ČÍSLO

PRAC.

DNÍ

ČÍSLO

PRAC.

DNÍ

ČÍSLO

PRACOVNÝCH

P U S

Š

P S

N

DNÍ

HODÍN

DNÍ

HODÍN

JÚL

1 26 –

19

20

21

6

8

7

7

*1

21

**176

168

III.

2

3

4

5

6

7

8 27 4

9

10

11 12 13 14 15 28 5

16 17 18 19

20

21 22 29 5

23 24 25 26 27 28 29 30 5

30

31

31 2

AUGUST

1

2

3

4

5 31 3 22

23

24

8

6

8

8

*1

22

**184

176

*2

63

6

7

8

9

10

11 12 32 5

13 14 15 16 17 18 19 33 5

20

21 22 23 24 25 26 34 5

27 28

29

30

31

35 4

SEPTEMBER

1

2 35 –

25

26

27

6

8

6

9 20

160

**520

504

3

4

5

6

7

8

9 36 5

10

11 12 13 14

15

16 37 5

17 18 19

20

21 22 23 38 5

24 25 26 27 28 29

30

39 5

OKTÓBER

1

2

3

4

5

6

7 40 5 28

29

30

8

7

8

10 23

184

IV.

8

9

10

11 12 13 14 41 5

15 16 17 18 19

20

21 42 5

22 23 24 25 26 27 28 43 5

29 30

31

44 3

NOVEMBER

1

2

3

4 44 1 31

32

33

6

7

8

11

*1

21

**176

168

*4

62

5

6

7

8

9

10

11 45 5

12 13 14 15 16

17

18 46 5

19

20

21 22 23 24 25 47 5

26 27 28 29

30

48 5

DECEMBER

1

2 48 –

34

35

36

6

8

4

12

*3

18

**168

144

**528

496

3

4

5

6

7

8

9 49 5

10

11 12 13 14 15 16 50 5

17 18 19

20

21 22 23 51 5

24 25 26

27 28 29 30 52 2

31

1

1

MESIAC

DNITÝŽDŇA

TÝŽDEŇ DEKÁDA

MESIAC

ŠTVRŤROK

ČÍSLO

PRAC.

DNÍ

ČÍSLO

PRAC.

DNÍ

ČÍSLO

PRACOVNÝCH

P U S

Š

P S

N

DNÍ

HODÍN

DNÍ

HODÍN

JANUÁR

1

2

3

4

5

6

7

1

4

1

2

3

7

7

8

1

*1

22

**184

176

I.

8

9

10

11 12 13 14 2

5

15 16 17 18 19

20

21 3

5

22 23 24 25 26 27 28 4

5

29 30

31

5

3

FEBRUÁR

1

2

3

4

5

2

4

5

6

7

7

6

2 20

160

*2

63

5

6

7

8

9

10

11 6

5

12 13 14 15 16 17 18 7

5

19

20

21 22 23 24 25 8

5

26 27

28

9

3

MAREC

1

2

3

4

9

2

7

8

9

7

7

7

3

*1

21

**176

168

**520

504

5

6

7

8

9

10

11 10 5

12 13 14 15 16 17 18 11 5

19

20

21 22 23 24 25 12 5

26 27 28 29

30

31

13 4

APRÍL

1

13 –

10

11

12

6

8

6

4

*1

20

**168

160

II.

2

3

4

5

6

7

8 14 4

9

10

11 12 13 14 15 15 5

16 17 18 19

20

21 22 16 5

23 24 25 26 27 28 29 17 5

30

18 1

MÁJ

1

2

3

4

5

6 18 3

13

14

15

6

6

9

5

*2

21

**184

168

*3

62

7

8

9

10

11 12 13 19 4

14 15 16 17 18 19

20

20 5

21 22 23 24 25 26 27 21 5

28 29 30

31

22 4

JÚN

1

2

3 22 1

16

17

18

6

8

7

6 21

168

**520

496

4

5

6

7

8

9

10

23 5

11 12 13 14 15 16 17 24 5

18 19

20

21 22 23 24 25 5

25 26 27 28 29

30

26 5

vianočné:23.12.2017 - 5.1.2018

letné:2.7.2018 -31.8.2018

jarné -Banskobystrický,Žilinský,Trenčianskykraj:19.2.2018 -23.2.2018

polročné:2.2.2018

jesenné:31.10.2018 -2.11.2018

jarné -Košický,Prešovskýkraj:26.2.2018 -2.3.2018

veľkonočné:29.3. -3.4.2018

vianočné:27.12.2018 -7.1.2019

jarné -Bratislavský,Nitriansky,Trnavskýkraj:5.3.2018 -9.3.2018

PREHĽADŠKOLSKÝCHPRÁZDNIN2018

FONDPRACOVNÉHOČASUNAROK2018

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

20

19 18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 8 7 6 5 4 3 2 12 2 2 2 2 2

2 2

POČET:

Pracovnýchdní

Rokmá365dní, zktorých je250pracovných.

Rokmá2000pracovnýchhodína2088platenýchhodín.

*

platený sviatok

**

fondpracovného časuvrátaneplatených sviatkov

Fondpracovného časuna rok2018platípre40-hodinovýpracovný týždeň

Hodín

v smene

1

8

7,75

7,5

1.

2.

3.

2

16

15,5

15

3

24

23,25

22,5

4

32

31

30

5

40

38,75

37,5

6

48

46,5

45

7

56

54,26

52,5

8

64

62

60

9x

72

69,75

67,5

Prehľad školských prázdnin 2018

vianočnéprázdniny:23.12.2017 - 5.1.2018

polročnéprázdniny:2.2.2018

veľkonočnéprázdniny:29.3. -3.4.2018

jarnéprázdniny -Banskobystrickýkraj,Žilinskýkraj,Trenčianskykraj:19.2.2018 -23.2.2018

jarnéprázdniny -Košickýkraj,Prešovskýkraj:26.2.2018 -2.3.2018

jarnéprázdniny -Bratislavskýkraj,Nitrianskykraj,Trnavskýkraj:5.3.2018 -9.3.2018

letnéprázdniny:2.7.2018 -31.8.2018

jesennéprázdniny:31.10.2018 -2.11.2018

vianočnéprázdniny:27.12.2018 -7.1.2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

31

PO

ŠT

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

ŠT

NE

UT

PI

PO

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

PI

PO

ST

SO

UT

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

SO

UT

ŠT

NE

ST

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

NE

ST

PI

PO

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

PO

ŠT

SO

UT

PI

PO

ST

SO

PO

ŠT

NE

UT

PI

NE

ST

SO

ŠT

UT

PI

ST

PO

Nový rok

DeňvznikuSR

Táňa

Tatiana

Albín

Veľkonočná

nedeľa

Hugo

Sviatokpráce

Žaneta

MDD

Dean

Deana

Diana

Božidara

DeňÚstavySR

Drahoslava

Arnold

Sviatokvšetkých

svätých

Denis,Denisa

Edmund

Alexandra

Karin,Karina

Erik

Erika

Anežka

Veľkonočný

pondelok

Zita

Žigmund

Xénia

Oxana

Berta

Gustáv

Linda

Rebeka

Levoslav

Pamiatka

zosnulých

Bibiána

Daniela

Radmila

Blažej

Bohumil

Bohumila

Richard

Galina

Timea

Karolína

Kevin

Miloslav

Jerguš

Belo

Stela

Hubert

Oldrich

Drahoslav

Titus

Nika

Verona

Veronika

Kazimír

Izidor

Izidora

Florián

Lenka

Prokop

Dominik

Dominika

Rozália

František

Karol

Jesika

Barbara

Barbora

Andrea

Agáta

Fridrich

Miroslava

Lesana

Lesia

Laura

Sviatok sv.Cyrila

a sv.Metoda

Hortenzia

Regína

Viera

Imrich

Oto

Trajakráli

Antónia

Dorisa

Dorota

Radoslav

Radoslava

Irena

Hermína

Norbert

Patrik

Patrícia

Jozefína

Alica

Larisa

Natália

Renáta

Mikuláš

Nikolas

Bohuslava

Vanda

Tomáš

Zoltán

Monika

Róbert

Oliver

Štefánia

Marianna

Eliška

René

Ambróz

Severín

Zoja

Alan

Alana

MDŽ

Albert

Deňvíťazstva

nad fašizmom

Ingrida

Medard

Ivan

Ivo

Oskar

Miriama

Miriam

Brigita

Bohumír

Bohumíra

Marína

Alex

Alexej,Alexis

Zdeno

Zdenko

Františka

Milena

Roland

Kristofer

Stanislava

Lujza

Lukrécia

Ľubomíra

Martina

Dionýz

Tea

Teo

Teodor

Izabela

Dáša

Dalimil

Gabriela

Branislav

Bronislav

Bruno

Igor

Viktória

Gréta

Margaréta

Amália

Vavrinec

Vavro

Oleg

Slavomíra

Tibor

Radúz

Malvína

Dezider

Dezidera

Angela

Angelika

Július

Leo

Blažena

Dobroslava

Milota

Zuzana

Bystrík

Valentína

Maroš

Martin

Hilda

Ernest

Ernestína

Perla

Zoro

Gregor

Estera

Pankrác

Zlatko

Nina

Darina

Dárius

Mária

Marika

Mia

Max

Maximilián

Svätopluk

Otília

Rastislav

Arpád

Vlastimil

Aleš

Servác

Deňmatiek

Anton

Margita

Ľubomír

Ctibor

Tobias

Koloman

Stanislav

Lucia

Radovan

Radovana

Valentín

Deňzaľúbených

Matilda

Justín

Justína

Bonifác

Vasil

Kamil

Mojmír

Ľudomil

Ľudomila

Boris

Irma

Branislava

Bronislava

Dobroslav

Pravoslav

Pravoslava

Svetlana

Fedor

Žofia

Sofia

Vít

Egon

Henrich

Šarlota

Marcela

Sedembolestná

PannaMária

Jolana,Melisa

Tereza

Terézia

Leopold

Ivica

Kristína

Ida

Liana

Boleslav

Dana

Danka

Danica

Svetozár

Blanka

Bianka

Rút

Drahomír

Leonard

Ľudmila

Vladimíra

Agnesa

Albína

Nataša

Miloslava

Ľubica

Rudolf

Gizela

Adolf

Deňotcov

Bohuslav

Milica

Olympia

Hedviga

Deňbojaza slobodu

ademokraciu

Klaudia

Kornélia

Bohdana

Jaromír

Jaromíra

Eduard

Eduarda

Erich

Valér

Viola

Vratislav

Kamila

Elena

Helena

Eugénia

Lukáš

Eugen

Sláva

Slávka

Drahomíra

Mário

Sára

Vlasta

Jozef

Jela

Gertrúda

Alfréd

Dušana

Lýdia

Konštantín

Kristián

Alžbeta

Liliana

Judita

Dalibor

Sebastián

Aladár

Alma,Lívia

Víťazoslav

Víťazoslava

Marcel

Bernard

Bernarda

Valéria

Eliáš

Iľja

Anabela

Ľuboslav

Ľuboslava

Vendelín

Félix

Dagmara

Vincent

Eleonóra

Blahoslav

Ervín

Zina

Alojz

Lejla

Daniel

Jana

Janka

Johana

Matúš

Uršuľa

Elvíra

Bohdan

Zora

Zoran

Zorana

Etela

Beňadik

Benedikt

Slavomír

Júlia

Juliana

Paula

Paulína,Zaira

Magdaléna

Tichomír

Móric

Sergej

Cecília

Ada

Adela

Miloš

Roman

Romana

Adrián

Vojtech

Želmíra

Sidónia

Lilien

Oľga

Filip

Zdenka

Alojzia

Klement

Naďa

Nadežda

Timotea

Timotej

Matej

Matias

Gabriel

Juraj

Ela

Ján

Nino

Vladimír

Bartolomej

Ľubor

Ľuboš

Kvetoslava

Emília

Štedrýdeň

AdamaEva

Gejza

Frederik

Frederika

Marián

Marek

Marko

Markus

Urban

Vanesa

Olívia

Tadeáš

Jakub

Ľudovít

Vladislav

Vladislava

Aurel

Dália

Katarína

1. sviatokvianočný

Tamara

Tamia

Viktor

Eman

Emanuel

Jaroslava

Dušan

Adriána

Aneta,Anita

Anna,Hana

Samuel

Edita

Damián

Demeter

Kornel

2. sviatokvianočný

Štefan

Bohuš

Alexander

Alena

Dita

Jaroslav

Iveta

Ladislav

Ladislava

Božena

Silvia

Cyprián

Sabína

Milan

Filoména

Alfonz

Alfonzia

Zlata

Zlatica

Soňa

Jarmila

Viliam

Beáta

Krištof

Augustín

Václav

Dobromila

Henrieta

Ivona

Iva

Ivana

Gašpar

Miroslav

Lea

Timon

Maxim

Vilma

PeteraPavol

Petra

Marta

VýročieSNP

Nikola

Nikolaj

Michaela

Michal

Michala

Chiara

Klára

Klarisa

Vratko

Milada

Ema

Emma

Veľkýpiatok

Vieroslav

Vieroslava

Anastázia

Ferdinand

Melánia

Libuša

Ružena

Jarolím

Šimon

Simon

Simona

Andrej

Ondrej

Dávid

Emil

Benjamín

Petronela

Petrana

Nela

Ignác

Nora

Aurélia

Silvester

@

@

V

V

V

V

V

V

+

+

V

V

V

V

+

+

+

+

+

+

+

E

E

+

E

+

+

E

E

E

E

E

E

@

E

@

E

E

@

@

@

@

@

@

V

@

V

@

@

V

JANUÁR FEBRUÁR MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

2018

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA INÉ

6:00

6:00

6:00

6:00

6:00

6:00

6:00

6:00

7:00

7:00

7:00

7:00

7:00

7:00

7:00

7:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

22:00

22:00

22:00

22:00

22:00

22:00

22:00

22:00

23:00

23:00

23:00

23:00

23:00

23:00

23:00

23:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

NOVINKY V EDÍCI I 2018

PODLOŽKA UNI FAREBNÁ

Str. 112

PLÁNOVACÍ KALENDÁR FAREBNÝ

Str. 114

LUXUS 4MMINI

Str. 110

LUXUS 3M

Str. 111

PLÁNOVAČ

Str. 113

DECEMBER 2017

48.

1 2

3

49.

4 5 6 7 8 9

10

50.

11 12 13 14 15 16

17

51.

18 19 20 21 22 23

24

52.

25 26

27 28 29 30

31

FEBRUÁR

5.

1 2 3

4

6.

5 6 7 8 9 10

11

7.

12 13 14 15 16 17

18

8.

19 20 21 22 23 24

25

9.

26 27 28

MAREC

9.

1 2 3

4

10.

5 6 7 8 9 10

11

11.

12 13 14 15 16 17

18

12.

19 20 21 22 23 24

25

13.

26 27 28 29

30

31

6

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

2

13

20

27

3

7

14

21

28

4

1

8

15

22

29

TRAJA KRÁLI,

ANTÓNIA

ALEXANDRA

KARIN, KARINA

ALEX, ALEXEJ, ALEXIS

KRISTÍNA

MILOŠ

EMA, EMMA

DANIELA, RADMILA

DÁŠA, DALIMIL

NATAŠA

TIMOTEA, TIMOTEJ

EMIL

DRAHOSLAV, TITUS

MALVÍNA

BOHDANA

GEJZA

TÁŇA, TATIANA

ANDREA

ERNEST, ERNESTÍNA

DRAHOMÍRA

MÁRIO, SÁRA

TAMARA, TAMIA

ERIK, ERIKA

RASTISLAV

DALIBOR, SEBASTIÁN

BOHUŠ

BLAŽEJ

BOHUSLAVA

RADOVAN, RADOVANA

VINCENT

ALFONZ, ALFONZIA

NIKA

VERONA, VERONIKA

NOVÝ ROK

DEŇ VZNIKU SR

SEVERÍN

DOBROSLAV

ZORA, ZORAN, ZORANA

GAŠPAR

1.

2.

3.

4.

5.

2018

JANUÁR

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

PONDELOK UTOROK

VŠETKY

ŠTÁTY EU

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

UA

UA

UA

RO

CY

AT

FI

SK

EL

IT

HR

ES

PL

SE