KONTAKTUJTE NÁS

mrazek BB, ZA, NR, TN, KE, PO
Ing. Mário Mrázek
Mobil: 0917 233 640
mmrazek@anatex.sk
katka BB, NR
Katarína Kúdelková
Mobil: 0917 990 175
kkudelkova@anatex.sk
noro PO, ZA
Norbert Kuklovský
Mobil: 0918 508 723
nkuklovsky@anatex.sk
danisovicova BA, TT
Katarína Danišovičová
Mobil: 0917 233 654
kdanisovicova@anatex.sk
petrovicova BA, TT
Lucia Petrovičová
Mobil: 0917 233 657
lpetrovicova@anatex.sk
Reklamné predmety pre každého
chranena-dielna

Chránená dielňa

Náhradné plnenie – spôsob ako dodržať zákon a ušetriť

Zaplatiť štátu odvody, alebo ušetriť a získať ešte aj protislužbu? Otázka, ktorú si kladie každá firma zamestnávajúca viac ako 20 zamestnancov a s pojmom náhradné plnenie si netyká. Máme riešenie, poďme však po poriadku.

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je zamestnávateľ (súkromná, alebo aj štátna spoločnosť), ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte minimálne 3,2 % z celkového počtu svojich zamestnancov. Ak tak neurobí, je povinný štátu ročne uhradiť odvody za každé takto nevytvorené pracovné miesto vo výške 1423,- €.

Nie každá firma môže zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím

Aj preto zákon umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tzv. náhradným plnením. Stručne povedané, nakúpiť produkty či služby odchránenej dielne. Vaša spoločnosť si tak zákonnú povinnosť splní a súčasne ušetrí v porovnaní s odvodom, ktorý by ste inak museli zaplatiť štátu. Za jedno takto neobsadené pracovné miesto môžete ušetriť náhradným plnením v roku 2022 až 158,- €. Naviac, nielenže ušetríte, ale získate aj protislužbu.

reklamne-predmety

V chránenej dielni Anatex urobíte radosť dvakrát

Dodáme vám reklamné predmety s logom vašej firmy či sloganom a vystavíme faktúru, ktorá v plnom rozsahu spĺňa účel náhradného plnenia. Urobíte tak radosť dvakrát – prvýkrát darovaním reklamných predmetov a druhýkrát podporou chránenej dielne, čiže občanov so zdravotným postihnutím.

Sme čisto slovenská chránená dielňa. Reklamné predmety predávame od roku 1994, takže si môžete byť istý, že vyberieme pre vás také, ktoré vás odlíšia od konkurencie a vďaka najmodernejším technológiám označovania bude vaša investícia nielen výhodná, ale aj dlhodobá.


Náhradné plnenie vám ušetrí financie podľa počtu zamestnancov


V roku 2022 by ste mali za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého vaša spoločnosť nezamestnáva, zaplatiť štátu sumu vo výške 1423,- €. V našej chránenej dielni vám však stačí zadať zákazku v hodnote 1265,- € a okamžite ušetríte až 158,- € za jedno takto neobsadené pracovné miesto. Ušetrili ste a ešte ste k tomu získali reklamné predmety.

U nás máte záruku, že získate 100-percentnú hodnotu náhradného plnenia na dodané reklamné predmety a služby. Nami vystavené potvrdenia boli zo strany ÚPSVaR v plnej výške uznané tak, ako bolo dohodnuté s klientom. Administratíva nie je náročná a všetky potrebné papiere vám poskytneme.

Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne a faktúra musí byť uhradená do konca kalendárneho roku, preto si nákup reklamných predmetov nenechávajte na koniec roka.


Náhradné plnenie - najčastejšie otázky


otazka

Chcem si uplatniť náhradné plnenie spätne – napr. v januári za predchádzajúci rok. Je to možné?
Žiaľ, nie je to možné. Službu je potrebné objednať a zaplatiť v kalendárnom roku, za ktorý si nárokujete náhradné plnenie.


otazka

Môže vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení aj moja firma? Akými dokladmi ešte musím preukázať náhradné plnenie?
Doklady môže vystaviť iba chránená dielňa a je potrebné ich odovzdať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny spoločne s nasledujúcimi dokladmi:


otazka

Nemôže sa mi stať, že mi na úrade neuznajú náhradné plnenie v plnej výške?
Predmet činnosti chránenej dielne je najdôležitejší pri posúdení možnosti zaradiť služby, výrobky alebo tovar do 100 % či 10 % sadzby započítateľnosti do náhradného plnenia. Naša chránená dielňa má predmet činnosti, ktorý umožňuje 100 % náhradné plnenie.


otazka

Aký je rozdiel vo výrobkoch či službách z hľadiska 10 % alebo 100 % plnenia?
Za výrobok (100 % krytie náhradného plnenia) sa považuje produkt, ktorý v prevažnej miere vznikol činnosťou CHD alebo bol významne pozmenený (tvare, účel, funkčnosť) činnosťou CHD. Všetko, čo bolo nakúpené a nemožno to považovať za polotovar, surovinu, súčiastku, je tovarom a jeho hodnota sa započítava 10 %.


otazka

Akú mám istotu obhájenia náhradného plnenia pred štátnymi úradmi a kontrolnými orgánmi?
U nás dostanete záruku úplného súladu náhradného plnenia s platnou legislatívou, že svoje potvrdenia bez výhrad obhájite pri akejkoľvek kontrole.


otazka

Počul som, že je možné zakúpiť reklamné predmety bez ich označenia (potlače, sieťotlače a pod.) Môžem si aj takéto reklamné predmety zahrnúť do náhradného plnenia?
Ak boli reklamné predmety nakúpené cez chránenú dielňu, tak áno. Je tu ale jeden rozdiel. Do náhradného plnenia môžete započítať iba 10 % z celkovej hodnoty reklamných predmetov.Chránená dielňa ANATEX


certifikat

Keď sa povie „zdravotne postihnutý občan“ väčšina z nás si predstaví človeka na vozíčku bez nohy alebo bez ruky, ktorý je odkázaný na pomoc druhých.

So súcitom sa snažíme vyhnúť predstave, že niečo podobné možno stretne aj nás. Je to však len prvotný strach. Pri hlbšom zamyslení zistíme, že zdravotné postihnutie v sebe zahŕňa veľké množstvo telesných a duševných porúch, ktoré síce spôsobujú takýmto občanom obmedzenie pri vykonávaní určitých činností, avšak nemusia byť závislí na pomoci druhých.

Práca je v živote človeka veľmi dôležitá

Umožňuje mu zvyšovať jeho životnú úroveň, poskytuje pocit dôstojnosti a dáva zmysel jeho životu. To isté platí aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Pri práci majú pocit sebarealizácie a začleňujú sa tým do normálneho života medzi zdravých občanov.

Spoločnosť by mala zmeniť pohľad na ľudí so zdravotným postihnutím. Nemala by na nich pozerať ako na niekoho, kto sa nedokáže postarať sám o seba, nie je samostatný, je odkázaný na pomoc iných. V mnohých prípadoch je opak pravdou, i oni sú schopní postarať sa sami o seba, i oni sú schopní riadiť svoj život, je však potrebné aby i oni mali šancu.


O štatút Chránenej dielne sme požiadali v roku 2009. Pýtate sa prečo sme oň požiadali? Dali sme tak šancu zamestnať sa telesne postihnutým občanom. A sme na to hrdí.

chranena-dielna-foto-1
chranena-dielna-foto-2
chranena-dielna-foto-3
chranena-dielna-foto-4
chranena-dielna-foto-5
chranena-dielna-foto-6
chranena-dielna-foto-7
chranena-dielna-foto-8
chranena-dielna-foto-9
chranena-dielna-foto-10

Aj vďaka Vašej priazni môžu ľudia so ZPS pracujúci v chránenej dielni žiť plnohodnotný život.

Zákon o chránenej dielni a náhradnom plnení


Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Občan so zdravotným postihnutím

Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorým § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ je povinný:

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. d) započítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov.

Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím ("Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím").

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce (výpočet celkovej ceny práce) podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od:

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobrané výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb podľa § 64 ods. 3 a 0,8 násobku celkovej ceny práce (výpočet celkovej ceny práce) podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb plnil. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods.1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive "Potvrdenie pre zamestnávateľa".

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu (čísla príjmových účtov úradov) za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.

Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod podľa odseku 1 odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.

Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a alebo 65.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. máju 2008

Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a, § 65 a 65a za celý kalendárny rok 2008 sa postupuje podľa zákona účinného od 1.mája 2008.

BLOG

NESTRÁCAJTE ČAS, ZAVOLAJTE NÁM

mrazek

Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčin, Košice, Prešov

Ing. Mário Mrázek
Mobil: 0917 233 640
mmrazek@anatex.sk

katka

Banská Bystrica, Nitra

Katarína Kúdelková
Mobil: 0917 990 175
kkudelkova@anatex.sk

noro

Prešov, Žilina

Norbert Kuklovský
Mobil: 0918 508 723
nkuklovsky@anatex.sk

danisovicova

Trnava, Bratislava

Katarína Danišovičová
Mobil: 0917 233 654
kdanisovicova@anatex.sk

danisovicova

Trnava, Bratislava

Lucia Petrovičová
Mobil: 0917 233 657
lpetrovicova@anatex.sk