Reklamné tašky
Previous Page  216 / 230 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 216 / 230 Next Page
Page Background

PVC

FREE

organic

cotton

216

KVALITA/SERVIS

Jsme si vědomi: Vše, co jako

podnik děláme, má vliv na lidi,

na životní prostředí a na klima.

Proto se u HALFAR® zasazujeme

o to, aby naše výrobky a procesy

byly vždy utvářeny jako stále

trvaleji udržitelné.

BSCI pro lepší pracovní pod-

mínky

HALFAR® je dobrovolným členem

BSCI (Business Social Compli-

ance Initiative) a zavázal se k

dodržování kodexu chování BS-

CI. Jeho cíl: jasně definované

sociální a ekologické standar-

dy, jejichž prostřednictvím lze

zlepšovat pracovní podmínky v

globalizované ekonomice a spo-

lečně působíme proti zaměstná-

vání dětí.

Podnik a životní prostředí

Za naše iniciativy v oblasti

životního prostředí jsme právě

obdrželi cenu PSI Sustainability

Award 2015. A již předtím jsme

byli certifikováni prostřednictvím

Ökoprofit, jako opatření spolkové

země Severní Porýní - West-

fálsko. Některé příklady naší

angažovanosti: Instalace vysoce

moderního peletkového topení

a další rozvoj fotovoltaického

zařízení, optimalizace osvětlení

šetřící elektrický proud, syste-

matická recyklace odřezků ve

výrobě a používání inkoustů s

malým obsahem rozpouštědel v

digitálním tisku.

I naše zaměstnankyně a zaměst-

nanci se rádi osobně zasadí: a

sice prostřednictvím projektu

Job-Bike, kterým HALFAR®

podporuje jízdu na kole do práce,

nebo novým zazeleněním střechy,

které sami vypěstovali.

Tested Materials

Nové cesty k trvalejší udržitel-

nosti nehledáme jenom ve výrob-

ních procesech, ale také u našich

výrobků. Začíná to již otázkou,

z čeho naše tašky vyrobíme.

Ekologicky smysluplné a šetřící

zdroje – podle těchto kritérií

vybíráme všechny materiály. Díky

našemu jakostnímu konceptu

„Tested Materials“ zaručujeme

jejich nezávadnost a shodu s

právem podle směrnic EU jako

LFGB a REACH. Nesoustředíme

se však jenom na minimální

zatížení škodlivými látkami, roli v

tématu trvalé udržitelnosti hrají

také design a funkčnost. Protože

čím užitečnější a hezčí je taška

v očích zákazníka, tím častěji a

déle ji bude používat – a tím se

stane trvaleji udržitelnější.

Tašky bez obsahu PVC

PVC se dnes vyskytuje v mnoha

výrobcích. Když je používáme pro

naše tašky, používáme výhradně

čisté materiály, které obsahují

málo škodlivých látek a jsou

podle zákonů prodejné a bezpeč-

né při použití. Přesto hledáme

také alternativy. Použití koženky

nebo materiálů povrstvených PU

je cestou, jak nalézt rovnováhu

mezi stabilním, dlouhověkým

materiálem a požadovaným

vzhledem. Tak se naše úspěšná

série tašek RETRO a batoh PRIME

obejdou zcela bez PVC.

DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉ. PRO LIDI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

JAKOŚĆ/USŁUGA

Zdajemy sobie sprawę, że

wszystko, co robimy jako

przedsiębiorstwo, wpływa

na ludzi, środowisko i klimat.

Dlatego jako HALFAR® dążymy

do tego, aby nasze produkty i

procesy były zgodne z zasadami

zrównoważonego rozwoju.

BSCI dla poprawy warunków

pracy

HALFAR® to dobrowolny członek

BSCI (Business Social Complian-

ce Initiative) przestrzegający ko-

deksu postępowania BSCI. Jego

cel to jasno zdefiniowane stan-

dardy socjalne i środowiskowe

umożliwiające poprawę war-

unków pracy w zglobalizowanej

gospodarce i wspólne przeciwd-

ziałanie zatrudnianiu nieletnich.

Przedsiębiorstwo na rzecz

ochrony środowiska

W 2015 r. nasze inicjatywy w

zakresie ochrony środowiska

zostały wyróżnione nagrodą PSI

Sustainability Award. Wcześniej

otrzymaliśmy certyfikat Ökoprofit

kraju związkowego Nadrenia

Północna-Westfalia. Jesteśmy

dumni z tego, że od 2017 r. zakład

w Bielefeld będzie neutralny pod

względem emisji dwutlenku węg-

la. Dużą część zapotrzebowania

na energię pokrywamy, wykor-

zystując instalacje fotowoltaiczne

oraz nowoczesne ogrzewanie

granulatem drzewnym. Kiedy

potrzebujemy więcej prądu niż

sami jesteśmy w stanie wypro-

dukować, dokupujemy wyłącznie

certyfikowany ekoprąd. Dzięki

temu obywamy się bez paliw

kopalnych.

Ponadto systematyczny recykling

resztek materiału w proce-

sie produkcji oraz stosowanie

atramentów o niskiej zawartości

rozpuszczalników pokazuje,

jak starannie obchodzimy się z

surowcami.

Także nasi pracownicy chętnie

angażują się w różne inicjatywy,

np. w projekt „Job Bike”, dzięki

któremu HALFAR® promuje

dojeżdżanie do pracy rowerem,

lub w projekt nowego zielonego

dachu.

Testowane materiały

Nasze dążenie do zrównoważo-

nego rozwoju wyraża się nie tylko

w procesach produkcyjnych, lecz

także w samych produktach.

Począwszy od materiałów, z

których produkujemy nasze torby.

W 2017 r. w naszym asortymen-

cie pojawi się bawełna ekolo-

giczna.

Wszystkie stosowane przez

nas materiały muszą spełniać

kryteria funkcjonalności, ekologii

oraz racjonalnego wykorzysta-

nia zasobów. Dzięki koncepcji

„Testowane

Materiały” gwarantujemy bez-

pieczeństwo materiałów oraz

ich zgodność z obowiązującymi

dyrektywami Unii Europejskiej,

takimi jak LFGB czy REACH.

Skupiamy się jednak nie tylko na

ekologii, lecz także na wzor-

nictwie i funkcjonalności. Im

przydatniejsza i ładniejsza jest

torba w oczach klienta, tym częś-

ciej i dłużej z niej korzysta.

Torby bez PCW

PCW występuje dziś w wielu

produktach. Wykorzystując go do

produkcji naszych toreb, stosu-

jemy wyłącznie czyste materiały

o niskiej zawartości substan-

cji szkodliwych i spełniające

obowiązujące normy. Szukamy

także alternatyw. Zastosowanie

sztucznej skóry lub materiałów

pokrytych poliuretanem to

sposób na osiągnięcie równowagi

między trwałością a efektem

wizualnym. Przykładowo nasza

popularna seria toreb RETRO i

plecaki PRIME w ogóle nie zawie-

rają PCW.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA.